Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mijn Italiaanse tante

“Vriendelijke mensen, heerlijk weer, goede wijn en uitstekend eten!”

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en reisvoorwaarden

Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Mijn Italiaanse tante rechtshandelingen verricht.

In de algemene voorwaarden en reisvoorwaarden wordt verstaan onder Mijn Italiaanse tante, de activiteiten van Mia Zia Italiana Xan di Derks Aleida ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Italië onder nummer AT 308793 in de hoedanigheid van A.A.T.A. Derks, geboren 27 april 1971 te Gilze-Rijen, kantoor houdend aan de Strada Drotte 8, 14055 Costigliole d’Asti. Direttore Tecnico voor de organisatie van reis en uitvoering van enkelvoudige reisdiensten Alessia Paroni.

Abonnementsperiode: één jaar

Experience: activiteit uitgevoerd door een derde partij

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Mijn Italiaanse tante en op alle tussen Mijn Italiaanse tante en de opdrachtgever gesloten overeenkomst ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij die van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gebracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing als dat schriftelijk met Mijn Italiaanse tante overeengekomen is.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige verklaring wordt een nieuwe bepaling overeengekomen.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Een overeenkomst komt tussen Mijn Italiaanse tante en de opdrachtgever komt tot stand als de opdrachtgever per mail, app of telefonisch een aanbod dan wel bevestiging accepteert.

Artikel 3 Tarieven en duur overeenkomst
Tarieven op de website, in een offerte of orderbevestiging zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle tarieven zijn in euro’s, inclusief Italiaanse btw (IVA) en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Mijn Italiaanse tante behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Mijn Italiaanse tante, ten gevolge van wijzigingen of aanpassingen in de wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, of een buiten de invloedssfeer van Mijn Italiaanse tante zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Mijn Italiaanse tante niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5 % per kalendermaand, berekend over de gefactureerde prijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Italië, zulks met een minimum van 15 % van het openstaande saldo. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.4 Abonnementsovereenkomst
Een abonnementsovereenkomst omvat een vermelding op Mijnitaliansetantel.nl en met eventueel aanvullende digitale en communicatieve diensten. De vorm van de vermelding en diensten zijn per pakket omschreven. Afspraken (communicatiediensten) die niet standaard tot het pakket behoren worden daarnaast eveneens schriftelijk vastgelegd in de abonnementsovereenkomst of per mail bevestigd.

3.5. Duur abonnementsovereenkomst
De duur van een abonnementsovereenkomst van de pakketten Basis, Optimale Zichtbaarheid en Tante’s bestie is minimaal één jaar. Na de abonnementsperiode van één jaar wordt het pakket automatisch verlengd. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Opzeggen geschiedt per e-mail.

3.6 Tariefsverhoging
In geval van tariefsverhoging gelden de nieuwe tarieven bij de volgende abonnementsperiode (één jaar). De opdrachtgever wordt hiervan minimaal een maand van tevoren op de hoogte gesteld.

3.7 Betaling abonnement
De betaling van het abonnement is jaarlijks vooruit via een factuur. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever ontvangt voor het einde van de lopende abonnementsperiode een factuur. Indien voor het einde van de volgende abonnementsperiode opgezegd wordt, vindt restitutie plaats van het teveel betaalde abonnementsgeld.

3.8 Upgraden
Het is mogelijk om gedurende de looptijd het abonnement up te graden naar een duurder pakket. De opdrachtgever ontvangt in dat geval een factuur voor het verschil in tarief voor de resterende abonnementsperiode.

3.9 Adopteer een wijnrank
Specifiek voor ‘Adopteer een wijnrank”: Mijn Italiaanse tante is slechts de regisseur voor Adopteer een wijnrank. De overeenkomst en bijbehorende betalingsverplichtingen voor de symbolische adoptie wordt afgesloten met SS Agricola Giachino F.LLI in Costigliole d’Asti.

Artikel 4: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

4.1 Onder overmacht wordt een tekortkoming bedoeld die Mijn Italiaanse tante niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder eveneens valt dat Mijn Italiaanse tante door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

4.2 Verder betreft overmacht een bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en ongeacht op welke wijze ontstaan, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Mijn Italiaanse tante; transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Mijn Italiaanse tante toe of van Mijn Italiaanse tante naar de opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

4.3 Mijn Italiaanse tante heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Mijn Italiaanse tante opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan zestig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4.4 Indien Mijn Italiaanse tante bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Mijn Italiaanse tante gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5: Auteursrecht / Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Op teksten en beeld gemaakt door Mijn Italiaanse tante berusten auteursrechten. Ook als deze in opdracht van de opdrachtgever gemaakt zijn. Deze beelden en teksten mogen niet verveelvoudigd, opgesloten in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van Mijn Italiaanse tante.

5.2. De opdrachtgever levert uitsluitend beeld en teksten aan voor publicatie op de website, social mediakanalen, nieuwsbrief of andere uitingen van Mijn Italiaanse tante waar geen intellectueel eigendom van derden op berust. Opdrachtgever verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van beeld en tekst. De opdrachtgever vrijwaart Mijn Italiaanse tante voor schadevergoeding voor gebruik van tekst en beeld aan auteursrechthebbende.

5.3 Voor zover opdrachtgever tekst en beeld / een uiting aan Mijn Italiaanse tante levert ten behoeve van de plaatsing op websites in algemene zin, zal opdrachtgever Mijn Italiaanse tante te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de  vermelding / uiting op een website vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende wet- en regelgeving.

Artikel 6: Reclames / Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij oplevering de vermelding te controleren en of deze aan de overeenkomst beantwoord. Eventuele correcties dienen binnen vijf dagen per e-mail doorgegeven te worden.

6.2 Eventuele klachten over de vermelding dienen binnen tien dagen na oplevering van de vermelding per e-mail gemotiveerd te worden meegedeeld.  Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Mijn Italiaanse tante geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen.

6.3 Mijn Italiaanse tante is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen opdrachtgever en derden en de eventuele gesloten overeenkomst tussen deze partijen en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventueel tot stand gekomen overeenkomst en de wijze van uitvoering daarvan.

6.4 Mijn Italiaanse tante is slechts passief in het doorgeven van informatie en het plaatsen van reclame-uitingen. Mijn Italiaanse tante controleert niet de juistheid van informatie en de inhoud van reclame-uitingen en is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit onjuiste informatie of de inhoud van reclame-uitingen. Mijn Italiaanse tante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van opdrachtgever, reclame-uitingen geplaatst door opdrachtgever zelf of derden welke reclame-uitingen plaatsen op websites van opdrachtgever, noch voor de inhoud van reclame-uitingen op websites. Mijn Italiaanse tante kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten, schade (met inbegrip van boetes van nationale en Europese mededingings- en reguleringsautoriteiten) of uitgaven (met inbegrip van honoraria voor raadslieden) die opdrachtgever heeft opgelopen in verband met de inhoud van reclame-uitingen.

6.5 Mijn Italiaanse tante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onbeschikbaar of het niet-werkzaam zijn van het internet, technische storingen; computerfouten, corruptie of verlies van informatie, of voor verlies van winst, verlies van zakelijke opportuniteiten of andere letsels, schade of onderbreking van welke aard dan ook. In geen geval zal Mijn Italiaanse tante aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele, of gevolgschade, zelfs wanneer dergelijke schade voorzienbaar is en ongeacht of Mijn Italiaanse tante op de hoogte was van de mogelijkheid daarvan.

6.5 Enige aansprakelijkheid van Mijn Italiaanse tante ten opzichte van opdrachtgever voor schade, ontstaan door toedoen van Mijn Italiaanse tante, is beperkt tot het door opdrachtgever aan Mijn Italiaanse tante verschuldigd factuurbedrag.

6.6 De website van Mijn Italiaanse tante bevat links naar andere websites. Mijn Italiaanse tante heeft geen invloed op deze websites van derden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze websites.

Artikel 7: Geheimhouding

Partijen verbinden zich jegens elkaar en tegenover derden alle informatie die zij over en weer ontvangen als strikt vertrouwelijk te zullen behandelen. Indien een overeenkomst niet tot stand komt dan wel wordt beëindigd, zullen alle over en weer verstrekte informatie en stukken worden teruggegeven en kopieën daarvan worden vernietigd.

Artikel 8: Geschillen

Toepasselijke recht en geschillenregeling Op alle aanbiedingen van Mijn Italiaanse tante, bestellingen en overeenkomsten tussen Mijn Italiaanse tante en samenwerkingspartner is uitsluitend het Italiaanse recht van toepassing. Geschillen tussen Mijn Italiaanse tante en samenwerkingspartner zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Asti.

Reisvoorwaarden

Mijn Italiaanse tante is een reisagent die vanuit uitoefening van haar bedrijf adviseert, informeert en /of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen in de vorm van pakketreizen, maatwerkreizen of enkelvoudige reisdiensten.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten, maatwerkreizenovereenkomsten en op enkelvoudige reisdiensten zoals reserveringen van excursies, hotel, restaurants, etc.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, horeca, wijnbouw, activiteitenorganisatoren en dergelijke met wie je een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Reiziger: opdrachtgever, aanmelder, hoofdboeker of anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.

Reisgenoot: deelnemer aan de reis geboekt door de reiziger.

Opdracht: overeenkomst tussen jou en Mijn Italiaanse tante, waarbij Mijn Italiaanse tante zich verbindt aan jou diensten te verlenen op het gebied van reizen.

Maatwerkreis: speciaal samengestelde reis op basis van jou wensen.

Pakketreis: een vooraf samengestelde reis gepubliceerd op www.mijnitaliaansetante.nl waarbij al dan niet nog keuzemogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld het hotel, restaurants, etc. De gegevens in het online aanbod maken deel uit van de reisovereenkomst.

Boekingskosten: het bedrag dat Mijn Italiaanse tante in rekening brengt voor de dienstverlening.

Samenstellingkosten: het bedrag dat Mijn Italiaanse tante in rekening brengt voor het samenstellen van de reis.

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1.1 Mijn Italiaanse tante kan voor jou een reservering maken als zijnde een enkelvoudige reisdiensten of voor een pakketreis of maatwerkreis zoals de reservering van een accommodatie, restaurant of excursie.

1.2 Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen jou en de gekozen dienstverlener. Mijn Italiaanse tante is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst

1.3 Je hebt geen herroepingsrecht met betrekking tot de in jouw opdracht gemaakte reservering waarop deze voorwaarden van toepassing zijn voor individuele reisdiensten of maatwerkreizen.

1.4 Bij een pakketreis is annuleren mogelijk binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst, tenzij duidelijk is aangegeven dat annuleren niet mogelijk is met de term definitieve boeking. Een pakketreis is niet te annuleren wanneer de overeenkomst binnen 8 weken voor vertrek plaats vindt.

1.5 Mijn Italiaanse tante is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlening (zoals een accommodatie of een restaurant) van toepassing. Uiteraard is Mijn Italiaanse tante wel verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van haar dienstverlening, zoals het maken van de reservering of juiste advisering.

1.6 Voor het verlenen van de dienstverlening brengt Mijn Italiaanse tante een bedrag in rekening in de vorm van boekingskosten en samenstellingskosten.

1.7 Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering, de juiste documenten (geldig paspoort), visaverplichtingen en formaliteiten op gezondheidsgebied. Verstandig is om voor vertrek na te gaan bij de betrokken autoriteiten of informatie hieromtrent niet gewijzigd is.

Artikel 2 Informatie

2.1 Mijn Italiaanse tante geeft jou de best mogelijke informatie over de dienstverlening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor algemene informatie in foto’s, folders, websites en andere informatiedragers die door de dienstverlener of derden zijn verstrekt.

2.2 Voor het sluiten van de overeenkomst verstrek je tijdig informatie over jezelf en je reisgenoten die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering en of sluiten van de overeenkomst.

  2.3 Bijzonderheden over lichamelijke of geestelijke toestand van de reisgenoten als deze van invloed zijn op de uitvoering van de reis dien je vooraf te melden. Als je in de informatievoorziening tekortschiet, kan dat tot gevolg hebben dat een reisgenoot (deels) uitgesloten wordt van deelname aan de reis. Zijn hierdoor extra kosten, dan brengt Mijn Italiaanse tante deze in rekening.

  Artikel 3 Opdracht in het algemeen

  3.1 De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het jou informeren en adviseren, alsmede het door jou zo mogelijk reserveren van de door jou gewenste diensten. Alsook het reserveren van de diensten uit de online gepresenteerde pakketreis of experience (zoals excursie, workshop, proeverij etc.).

  3.2 Een opdracht ontstaat bij een informatieverzoek of een reserveringsverzoek. Mijn Italiaanse tante geeft aan of er kosten aan het verzoek verbonden zijn.

  3.3 Bij een directe online boeking geeft je met het aanvinken van de algemene voorwaarden akkoord op de boeking en het tot stand komen van de overeenkomst.

  3.4 Als reiziger ben je aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, ook voor jouw reisgenoten.  

  3.5 Wij kunnen geen garantie bieden op prijswijzigingen van de dienstverlener. Tussen het moment van boeken en uitvoeren kan de dienstverlener de prijs wijzigen conform zijn algemene voorwaarden. Mijn Italiaanse tante staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Natuurlijk geven wij eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door.

  3.6 De dienstverlener kan tussentijds zijn aanbod wijzigen zoals verandering in het menu, het wijnaanbod of ander sinds. Mijn Italiaanse tante is niet verantwoordelijk voor wijzingen van de dienstverlener.

  3.7 Wijzigingen en annuleringen dienen per direct doorgegeven te worden aan Mijn Italiaanse tante. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, worden doorberekend. Mijn Italiaanse tante werkt met kleine, authentieke dienstverleners. Een annulering heeft direct een weerslag op hun inkomsten.  

  Artikel 4 Betaling

  4.1 Betaling geschiedt via een factuur en moet binnen 14 dagen overgemaakt zijn op het rekeningnummer van Mia Zia Italiana Xan di Derks Aleida, IBAN IT73 H030 6947 5901 0000 0014 529, BIC: BCITITMM onder vermelding van het factuurnummer. Wanneer de uitvoering van de reisdienst binnen de betalingstermijn plaatsvindt, dient het bedrag per omgaande betaald te worden.

  4.2 Mijn Italiaanse tante kan meerdere aanbetalingstermijnen in rekening brengen.

  4.3 Bij niet tijdige betaling ontvang je een kosteloze betalingsherinnering. Je krijgt veertien dagen de tijd om alsnog het bedrag te betalen. Wanneer je dan alsnog niet betaalt, ben je in verzuim en wordt de overeenkomst geannuleerd, tenzij de dienstverlener anders voorschrijft. Wanneer er kosten gepaard gaan met de annulering brengen wij deze in rekening.

  4.4 Als je niet tijdig betaalt, ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De rente is de wettelijke rente tenzij vooraf anders aangegeven.

  4.5 Bij aanmaning komen eveneens buitengerechtelijke kosten voor je rekening. Dit is 15% over het gefactureerde bedrag met een minimum van € 50,00.

  Artikel 5 Aansprakelijkheid

  5.1 Mijn Italiaanse tante neemt bij haar werkzaamheden goede zorg in acht.

  5.2 Mijn Italiaanse tante aanvaart geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van de dienstverlener, noch voor de juistheid van de door deze dienstverleners verstrekte informatie.

  5.3 Voor zover Mijn Italiaanse tante zelf toerekenbaar tekort schiet en jij of je reisgenoten daardoor schade lijden (inclusief gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Mijn Italiaanse tante beperkt tot maximaal twee keer de waarde door ons gefactureerde waarde. Mijn Italiaanse tante is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van de dienst door de dienstverlener.

  Artikel 7 Klachten

  7.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de werkzaamheden van Mijn Italiaanse tante dienen bij binnen 10 dagen na de uitvoering van de dienstverlening per e-mail gemotiveerd te worden meegedeeld.  Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Mijn Italiaanse tante geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen. Mijn Italiaanse tante is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van de dienst door de dienstverlener.

  7.2 Mijn Italiaanse tante heeft haar dienstverleners met zorg geselecteerd. Desondanks kan er wel eens iets niet goed gaan. Dat betreurt ons. Ook al zijn wij niet verantwoordelijk voor de uitvoering we vernemen het graag als je ontevreden bent. Het liefst per direct. We kunnen bemiddelen om tot een oplossing te komen tussen jou en de dienstverlener. Geef ons gemotiveerd aan wat er mis is gegaan per mail. Bij een telefonische klacht zullen we altijd vragen om een schriftelijke bevestiging.

  Artikel 8: Geschillen

  Toepasselijke recht en geschillenregeling Op alle aanbiedingen van Mijn Italiaanse tante, bestellingen en overeenkomsten tussen Mijn Italiaanse tante en samenwerkingspartner is uitsluitend het Italiaanse recht van toepassing. Geschillen tussen Mijn Italiaanse tante en reiziger zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Asti.

  Kan ik je ergens mee helpen?

  Ben je nog nooit naar Piemonte geweest? Dan kan ik me voorstellen dat je vragen hebt. Over de regio zelf, overnachtingsmogelijkheden onderweg, mooie plekken of anderszins. Vind je het fijner om een kant-en-klare reis door mij uitgestippeld te hebben? Dan kan natuurlijk. Laat het me weten en ik help je met plezier.

  Kan ik je ergens mee helpen?

  Kom als vriend, ga weg als familie

  Tante neemt je mee op reis naar Piemonte. Wil je ook haar post ontvangen?