Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mijn Italiaanse tante

“Vriendelijke mensen, heerlijk weer, goede wijn en uitstekend eten!”

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden samenwerkingspartner

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder Mijn Italiaanse tante, A.A.T.A. Derks, geboren 27 april 1971 te Gilze-Rijen, kantoor houdend aan de Velperbuitensingel 20, 6828 CV Arnhem. Kamer van Koophandel: 390 79 346 

Samenwerkingspartner: natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Mijn Italiaanse tante rechtshandelingen verricht.

Abonnementsperiode: één jaar

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Mijn Italiaanse tante en op alle tussen Mijn Italiaanse tante en de samenwerkingspartner gesloten overeenkomst ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij die van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gebracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Voorwaarden van de samenwerkingspartner zijn uitsluitend van toepassing als dat schriftelijk met Mijn Italiaanse tante overeengekomen is.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige verklaring wordt een nieuwe bepaling overeengekomen.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Een overeenkomst komt tussen Mijn Italiaanse tante en de samenwerkingspartner komt tot stand als de samenwerkingspartner per mail of anderszins een aanbod dan wel bevestiging accepteert.

Artikel 3 Tarieven en duur overeenkomst
Tarieven op de website, in een offerte of orderbevestiging zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle tarieven zijn in euro’s, exclusief btw en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Mijn Italiaanse tante behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Mijn Italiaanse tante, ten gevolge van wijzigingen of aanpassingen in de wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, of een buiten de invloedssfeer van Mijn Italiaanse tante zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Mijn Italiaanse tante niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgevonden is de samenwerkingspartner vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5 % per kalendermaand, berekend over de gefactureerde prijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland, zulks met een minimum van 15 % van het openstaande saldo. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de samenwerkingspartner dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.4 Abonnementsovereenkomst
Een abonnementsovereenkomst omvat een vermelding op Mijnitaliansetantel.nl en met eventueel aanvullende digitale en communicatieve diensten. De vorm van de vermelding en diensten zijn per pakket omschreven. Afspraken (communicatiediensten) die niet standaard tot het pakket behoren worden daarnaast eveneens schriftelijk vastgelegd in de abonnementsovereenkomst of per mail bevestigd.

3.5. De duur van een abonnementsovereenkomst van de pakketten Brons, Zilver, Goud en Platinum is minimaal één jaar. Na de abonnementsperiode van één jaar wordt het pakket automatisch verlengd. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Opzeggen geschiedt per e-mail.

3.6 Tariefsverhoging
In geval van tariefsverhoging gelden de nieuwe tarieven bij de volgende abonnementsperiode (één jaar). De samenwerkingspartner wordt hiervan minimaal een maand van tevoren op de hoogte gesteld.

3.7 Betaling abonnement
De betaling van het abonnement is jaarlijks vooruit via een factuur. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. De samenwerkingspartner ontvangt voor het einde van de lopende abonnementsperiode een factuur. Indien voor het einde van de volgende abonnementsperiode opgezegd wordt, vindt restitutie plaats van het teveel betaalde abonnementsgeld.

3.8 Upgraden
Het is mogelijk om gedurende de looptijd het abonnement up te graden naar een duurder pakket. De samenwerkingspartner ontvangt in dat geval een factuur voor het verschil in tarief voor de resterende abonnementsperiode.

Artikel 4: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

4.1 Onder overmacht wordt een tekortkoming bedoeld die Mijn Italiaanse tante niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder eveneens valt dat Mijn Italiaanse tante door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

4.2 Verder betreft overmacht een bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en ongeacht op welke wijze ontstaan, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Mijn Italiaanse tante; transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Mijn Italiaanse tante toe of van Mijn Italiaanse tante naar de samenwerkingspartner wordt gehinderd of belemmerd.

4.3 Mijn Italiaanse tante heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Mijn Italiaanse tante opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan zestig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4.4 Indien Mijn Italiaanse tante bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Mijn Italiaanse tante gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de samenwerkingspartner gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5: Auteursrecht / Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Op teksten en beeld gemaakt door Mijn Italiaanse tante berusten auteursrechten. Ook als deze in opdracht van de samenwerkingspartner gemaakt zijn. Deze beelden en teksten mogen niet verveelvoudigd, opgesloten in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van Mijn Italiaanse tante.

5.2. De samenwerkingspartner levert uitsluitend beeld en teksten aan voor publicatie op de website, social mediakanalen, nieuwsbrief of andere uitingen van Mijn Italiaanse tante waar geen intellectueel eigendom van derden op berust. Samenwerkingspartner verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van beeld en tekst. De samenwerkingspartner vrijwaart Mijn Italiaanse tante voor schadevergoeding voor gebruik van tekst en beeld aan auteursrechthebbende.

5.3 Voor zover samenwerkingspartner tekst en beeld / een uiting aan Mijn Italiaanse tante levert ten behoeve van de plaatsing op websites in algemene zin, zal samenwerkingspartner Mijn Italiaanse tante te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de  vermelding / uiting op een website vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende wet- en regelgeving.

Artikel 6: Reclames / Aansprakelijkheid

6.1 Samenwerkingspartner heeft de verplichting bij oplevering de vermelding te controleren en of deze aan de overeenkomst beantwoord. Eventuele correcties dienen binnen vijf dagen per e-mail doorgegeven te worden.

6.2 Eventuele klachten over de vermelding dienen binnen tien dagen na oplevering van de vermelding per e-mail gemotiveerd te worden meegedeeld.  Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Mijn Italiaanse tante geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen.

6.3 Mijn Italiaanse tante is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen samenwerkingspartner en derden en de eventuele gesloten overeenkomst tussen deze partijen en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventueel tot stand gekomen overeenkomst en de wijze van uitvoering daarvan.

6.4 Mijn Italiaanse tante is slechts passief in het doorgeven van informatie en het plaatsen van reclame-uitingen. Mijn Italiaanse tante controleert niet de juistheid van informatie en de inhoud van reclame-uitingen en is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit onjuiste informatie of de inhoud van reclame-uitingen. Mijn Italiaanse tante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van samenwerkingspartner, reclame-uitingen geplaatst door samenwerkingspartner zelf of derden welke reclame-uitingen plaatsen op websites van samenwerkingspartner, noch voor de inhoud van reclame-uitingen op websites. Mijn Italiaanse tante kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten, schade (met inbegrip van boetes van nationale en Europese mededingings- en reguleringsautoriteiten) of uitgaven (met inbegrip van honoraria voor raadslieden) die samenwerkingspartner heeft opgelopen in verband met de inhoud van reclame-uitingen.

6.5 Mijn Italiaanse tante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onbeschikbaar of het niet-werkzaam zijn van het internet, technische storingen; computerfouten, corruptie of verlies van informatie, of voor verlies van winst, verlies van zakelijke opportuniteiten of andere letsels, schade of onderbreking van welke aard dan ook. In geen geval zal Mijn Italiaanse tante aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele, of gevolgschade, zelfs wanneer dergelijke schade voorzienbaar is en ongeacht of Mijn Italiaanse tante op de hoogte was van de mogelijkheid daarvan.

6.5 Enige aansprakelijkheid van Mijn Italiaanse tante ten opzichte van samenwerkingspartner voor schade, ontstaan door toedoen van Mijn Italiaanse tante, is beperkt tot het door samenwerkingspartner aan Mijn Italiaanse tante verschuldigd factuurbedrag.

6.6 De website van Mijn Italiaanse tante bevat links naar andere websites. Mijn Italiaanse tante heeft geen invloed op deze websites van derden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze websites.

Artikel 7: Geheimhouding

Partijen verbinden zich jegens elkaar en tegenover derden alle informatie die zij over en weer ontvangen als strikt vertrouwelijk te zullen behandelen. Indien een overeenkomst niet tot stand komt dan wel wordt beëindigd, zullen alle over en weer verstrekte informatie en stukken worden teruggegeven en kopieën daarvan worden vernietigd.

Artikel 8: Geschillen

Toepasselijke recht en geschillenregeling Op alle aanbiedingen van Mijn Italiaanse tante, bestellingen en overeenkomsten tussen Mijn Italiaanse tante en samenwerkingspartner is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Mijn Italiaanse tante en samenwerkingspartner zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem

Kan ik je ergens mee helpen?

Ben je nog nooit naar Piemonte geweest? Dan kan ik me voorstellen dat je vragen hebt. Over de regio zelf, overnachtingsmogelijkheden onderweg, mooie plekken of anderszins. Vind je het fijner om een kant-en-klare reis door mij uitgestippeld te hebben? Dan kan natuurlijk. Laat het me weten en ik help je met plezier.

Kan ik je ergens mee helpen?

Kom als vriend, ga weg als familie

Tante neemt je mee op reis naar Piemonte. Wil je ook haar post ontvangen?